berichten

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) BASISSCHOOL HEILIGE FAMILIE BOSMOLENS

15 May 2024

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) BASISSCHOOL HEILIGE FAMILIE BOSMOLENS

Het schoolbestuur Prizma vzw zoekt voor Prizma basisschool Heilige Familie Bosmolens een directeur die bovenal een hart heeft voor de leerlingen en het personeel van de school; en die tevens de eigenheid van de school en het team wil bewaren.

We zoeken een respectvol, luisterbereid en authentiek persoon die oog heeft voor zowel het onderwijzend als het ondersteunend personeel. In de relaties met de leerkrachten is de directeur rechtlijnig en betrokken. Ook bij het aansturen van de secretariaatsmedewerkers wordt gezocht naar groeikansen van medewerkers. Om het volledige team van Prizma basisschool Heilige Familie verder richting te geven in het begeleiden van de leerlingen verwachten we een deskundig persoon die feedback geeft aan het team op een empathische manier. De directeur getuigt van een christelijke levensvisie, staat open voor inter-culturaliteit en die het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de visie en missie van Prizma en de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs, verder uitbouwt.

Kortom: we zoeken een directeur die aandacht heeft voor leerlingen, personeelsleden en ouders van de warme basisschool Heilige Familie Bosmolens en die op basis van vertrouwen het team verder kan aansturen en laat groeien.

Prizma vzw is het schoolbestuur van de scholengroep die bestaat uit 9 basisscholen en 6 secundaire scholen uit Izegem, Lendelede en Ingelmunster. De scholen zijn sterk met elkaar verbonden en werken samen op pedagogisch, didactisch, materieel, infrastructureel, financieel en ICT vlak met respect voor het plaatselijk karakter en het schooleigen opvoedingsproject.

Prizma Heilige Familie Bosmolens wil een warme school zijn voor leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs. De school biedt plaats aan meer dan 450 leerlingen die begeleid worden door een team van ongeveer 50 personeelsleden (directie, secretariaat, leraren, kinderverzorgsters, onderhoudspersoneel, medewerkers van de middagploeg en begeleiders van de voor- en naschoolse opvang).

De school wil dat hun leerlingen gelukkige, competente en zelfstandige kinderen worden. Hiervoor zet ze in op de harmonische ontwikkeling van elk kind. Om hen maximale kansen te geven bouwde de school een systematiek van brede basiszorg uit, waarbij samenwerken het codewoord is. Het schoolteam werkt nauw samen om voor elk kind een positief leef- en leerklimaat uit te bouwen. In de Heilige FAMILIE is het belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt daarvoor hecht ze belang aan een positieve samenwerking met ouders en externen. De school onderhoudt goede contacten met de lokale gemeenschap van de Bosmolens en de Heilige Familie parochie.

Ze verwacht van iedereen (personeel, ouders & externen) respect, openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid in het belang van de goede schoolwerking.

De directeur maakt deel uit van het college van directies Prizma basis. Bij het uittekenen van het beleid in de eigen school gaat de directeur in overleg met het college van directies en met de coördinerend directeurs ondersteuning en basisonderwijs. Er is bovendien een nauwe samenwerking met het college van directies Prizma secundair. De directeur is tegenover het bestuursorgaan verantwoording verschuldigd voor het beleid van de school en twee contactbestuurders zijn een luisterend oor voor de directeur. Daarnaast kan de directeur op vraag deelnemen aan verschillende werkgroepen waar bestuurders en directies samen rond de tafel zitten.

Statuut en verloning

Bachelor of master met een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid. Ruime onderwijservaring in het gewoon onderwijs is een pluspunt, net zoals het gevolgd hebben van de banaba schoolontwikkeling.

Het betreft een voltijdse tijdelijke aanstelling met onmiddellijke indiensttreding.

De directeur zal betaald worden volgens de toepasselijke salarisschalen van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs.

Hoe solliciteren?

- Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid CV en motivatie ten laatste op 4 juni 2024 aan Jean-Paul Vallaeys, voorzitter van het schoolbestuur Prizma vzw uitsluitend per mail voorzitter@prizma.be. Hij stuurt je een ontvangstmail en behandelt je sollicitatie met de nodige discretie.

- Wens je meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de selectieprocedure, neem dan contact met coördinerend directeur basisonderwijs ad interim Marie Maertens (0472/28.82.16 of marie.maertens@prizma.be).

 

Hoe werkt de selectieprocedure?

- Het schoolbestuur zal op basis van de sollicitatiebrieven bepalen welke kandidaten op gesprek worden uitgenodigd. De niet weerhouden kandidaten zullen verwittigd worden.

- De sollicitatiegesprekken hebben in de loop van juni 2024 plaats in de kantoren van Prizma vzw, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 te Izegem. Ter voorbereiding kan gevraagd worden om online een persoonlijkheidstest af te leggen en een of meerdere opdrachten voor te bereiden.

- We kunnen de weerhouden kandidaten vragen om deel te nemen aan een assessment.

- De aanstelling voor een proefperiode van twee schooljaren zal gebeuren door het schoolbestuur van Prizma vzw.

- Alle kandidaten die op gesprek komen, worden op de hoogte gebracht van de beslissing.

 

Bijlage gedetailleerde taakomschrijving

Taakomschrijving

1 Identiteit/opvoedingsproject/visie

De directeur

- bouwt actief mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school gebaseerd op de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs;

- implementeert de missie van Prizma vzw en ontwikkelt van daaruit verder de schooleigen visie, die vertaald wordt in een beleids- en schoolwerkplan;

- verzorgt en waarborgt de eigen schoolcultuur;

- werkt constructief samen met het directiecollege basis vanuit de verantwoordelijkheid voor de eigen school.

 

2 Pedagogisch beleid

De directeur

- is eindverantwoordelijke voor het onderwijskundig beleid van de school waar zorgbreed werken en leerlingenbegeleiding geïntegreerd deel van uitmaakt;

- coördineert met het zorgteam de werking van de klassenraden en werkt hiervoor nauw samen met het CLB;

- heeft oog voor innovatie en stimuleert de ontwikkeling van een hedendaagse onderwijsomgeving, rekening houdend met de noodzaak voor het werkveld om innovatie, rust en stabiliteit in een aanvaardbaar evenwicht te houden;

- kent de actuele stromingen en vernieuwingen in het (buiten)gewoon basisonderwijs en kan een team hiervoor motiveren en hierin begeleiden;

- bevordert een warm, positief en waarderend leer-en leefklimaat binnen de school om zo het leren en welbevinden van de leerlingen te bevorderen;

- zet een doelgerichte en effectieve schoolorganisatie op, gericht op goed onderwijs;

- coördineert de werking van de zelfgestuurde teams en werkt nauw samen met het beleids- en zorgteam;

- bouwt de school verder uit tot een warme, zorgende school die tradities in ere houdt en waar leerlingen, leerkrachten en directie betrokken zijn op elkaar;

- is eindverantwoordelijke voor de voor- en naschoolse opvang.

 

3 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het college van directies en wordt sterk ondersteund door de coördinerend directeur basis.

De directeur

- werft aan, leidt, begeleidt en motiveert het personeelsteam van de school;

- werkt nauw samen met de personeelsadministratie op de centrale diensten;

- heeft oog voor de talenten van het personeel, draagt zorg voor hun welbevinden en toont waardering voor hun inspanningen;

- kan een leerkrachtenteam bezielen dankzij de eigen goede agogische vaardigheden in combinatie met een persoonlijke gedrevenheid en betrokkenheid;

- treedt op als coach van het schoolteam, zorgt voor een participatief beleid, bevordert de teamwerking, motivatie en de onderlinge samenwerking;

- ontwikkelt het nascholingsplan en stimuleert het personeel om zich te professionaliseren;

- houdt regelmatig klasbezoeken, functionerings- en evaluatiegesprekken en volgt die op;  

- leidt en begeleidt de contractuele medewerkers (meester-, vak- en dienstpersoneel);

- neemt actief en ondersteunend deel aan de lokale en overkoepelende inspraakorganen.

 

4 Administratief, financieel en logistiek beleid

Dit beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het directiecollege en wordt sterk ondersteund door de coördinerend directeur ondersteuning en het team support zodat de directeur zich kan concentreren op de andere beleidsdomeinen.

De directeur

- zorgt met precisie en stiptheid dat de leerlingenadministratie op school correct wordt uitgevoerd;

- zorgt voor een nauwgezette financiële opvolging binnen de vooropgestelde begroting;

- werkt nauw samen met de boekhouding op de centrale diensten;

- bouwt en onderhoudt, in nauw overleg met de ICT-coördinator, een veilige en moderne IT-infrastructuur uit ten dienste van de administratie én van de leerlingen en leerkrachten;

- verzekert de veiligheid op school, in samenwerking met de preventieadviseur en zijn lokaal aanspreekpunt voor veiligheid;

- zorgt voor een correct onderhoud van de gebouwen en voorziet de nodige eigentijdse infrastructuur om de pedagogische-didactische doelen te bereiken.

 

5 Communicatief en participatief beleid

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie in en rond de school.

De directeur

- beschikt over vlotte en sociale communicatieve vaardigheden en weet zo het vertrouwen te winnen van gesprekspartners op verschillende niveaus;

- communiceert transparant met leerlingen, ouders, personeel en externe instanties en is beschikbaar voor individuele contacten;

- stimuleert de goede werking van de werkgroepen van de school en neemt actief deel aan de lokale en overkoepelende overlegorganen;

- werkt samen met het team van het ondersteuningsnetwerk;

- is zichtbaar en aanspreekbaar in het schoolleven, tussen personeelsleden en leerlingen;

- geeft ook buiten de lesuren de school een gezicht, engageert zich als schoolleider t.o.v. de plaatselijke gemeenschap.

 

6 Kwaliteitsontwikkeling

De directeur is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsontwikkeling in de school om maximaal de gestelde doelen te bereiken.

De directeur

- stimuleert en evalueert het pedagogisch-didactisch project van de school en dit in nauw overleg met alle betrokken partijen;

- stimuleert en faciliteert het kwaliteitsvol werken van alle medewerkers;

- reageert op gepaste wijze op de conclusies en de adviezen van de schooldoorlichting.


Solliciteren via e-mail

Terug naar de vacatures

Meer vacatures

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) BASISSCHOOL DE TALENTENTUIN

15 May 2024 voltijds